Dr. Mehmet Sürmeli'nin kişisel web sitesine hoşgeldiniz.

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hz. Peygamberin Kur'an Anlayışı - Dr. Mehmet Sürmeli

e-Posta Yazdır PDF
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfEn iyi 

KİTABIN ÖN SÖZÜ

Allah-u Teâlâ'ya sonsuz hamd-u senalar, Resulüne de salat ve selam olsun.

Kur'an-ı Kerim'in birinci muhatabı olan Hz. Peygam­berin, ayetlerin nüzulü anındaki ruhî ve fizikî durumu, ayet­leri ezberlemesi, tilaveti, muhtevasını tebliğ etmesi, muhafaza için yazdırması, dille ilgili söyledikleri, kapalı kelimeleri izahı, muhkem, müteşabih, garib lafızlar, mücmel ve müşkil ifade­lere getirdiği açıklamalar, yaşamaya verdiği önem, öğretim faaliyeti ve bu faaliyet çerçevesinde oluşturduğu kurumlar ve daha bir çok önemli husus O'nun Kur'an-ı Kerim'e yaklaşımı ile alakalıdır. Ulumu'l-Kur'an türünden ilk yazılan geniş kap­samlı çalışmaların tamamında Hz. Peygamberin Kur'an'a yaklaşımıyla ilgili onlarca örnek bulmak mümkündür. Araş­tırmak isteyen ilim ehli ilgili kaynaklardan istifade edebilir.

Biz bir usul çalışması yapmadık ama ortaya koydukla­rımızdan ve Hz. Muhammed (s.)'in Kur'an-ı Kerim ile ilgili çok yönlü uygulamalarından usul/metotla ilgili birçok konu­nun ortaya çıktığı da malumdur. Usul çalışması yapanlar bunlardan yararlanabilirler. Bizim bu çalışmamızdaki ana he­def, Hz. Peygamberin Kur'an'a bakışı ile günümüz Müslü­manlarının bakışları arasındaki mesafeyi kısaltmaktır. Bu ne­denle de daha çok, Resulullah'ın dille ilgili tavsiyelerini ve metodik uyarılarını önceledik. Dille ilgili daha derin yorumla­rı "Sahabenin Kur'an Anlayışı" adlı çalışmamızda verdiğimiz için burada tekrara girmemeye gayret ettik. Hz. Peygamberin metodik uyarılarını kaynaklardan bulabildiğimiz kadarıyla başlıklandırdık. Allah'ın (c.) kelamına karşı usulsüz yaklaşımların açtığı derin yaralara gönlümüz razı olmadığı için konu­ya ayrı bir önem verdik.

Hz. Muhammed (s.)'in tilaveti, öğretim faaliyetleri, ya­şamaya verdiği önem, hıfzı teşvik etmesi ve işi ehline verme­de Kur'an-ı Kerim bilenleri öncelemesi ve Hz. Peygamber'in tefsir metodu da kitabın ele aldığı konulardandır. Bu konula­rın büyük bir kısmı sünnetin teybin ve teşri alanlarıyla ilgili­dir. Konuyu mecrasından uzaklaştırmamak için işin bu tara­fına girmedik ama şu tespiti de yapmadan geçemedik: Kur'an-ı Kerim'i dosdoğru anlamanın iki anahtarı vardır. Bunlar; Hz. Muhammed dönemi Arapçasını tüm yönleriyle - söz sanatları dahil- bilmek, diğeri de Resulullah'ın sünnetine tamamıyla vakıf olmaktır. Bu iki önemli anahtar Kur'an-ı Ke­rim'i ehliyetsiz ve kötü niyetli insanların elinde oyuncak ol­maktan korur. Keyfî ve ön kabullü yaklaşımlardan muhafaza eder. Bu nedenle İslam dinini ana kaynaklarından en kuşatıcı şekliyle öğrenmek gerekir. Bu öğretimde dil bilmek de vardır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi, ahlak/tasavvuf öğren­mek de vardır. Yaprağı bile öğrenmeden orman ve içeriği hakkında konuşmak sıhhatli bir yaklaşım değildir.

Bu çalışmaya "Hz. Peygamberin Kur'an Anlayışı" de­mek doğru bulunmayabilir. Çünkü bu ifadede çok fazla bir derinlik yok ama sahabenin Kur'an anlayışına öncülük etmesi münasebetiyle bu ismi verdik. Esasında ikisinin bir okunması gerekir. Sahabe Hz. Muhammed (s.)'in eseri olduğu için onla­rın Kur'an'a bakışlarını Resulullah'tan uzak tutmak mümkün değildir.

Sahabenin Kur'an'a bakışını araştırırken Hz. Peygambe­rin gerçek özne olduğunu gördük. Onun Kur'an'la ilgili sözle­rini, uygulamalarını bir tarafa aldık ve anladık ki böyle bir ko­nuyu yeniden çalışmak gerekir. Tekrar kaynaklara yöneldik. Bu çerçevede nimeti takdis kabilinden itiraf ederim ki Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inin aslını, Muhammed Şakir ve Muhammed Derviş tahkiklerini, İmam Malik'in, Abdurrezzak'ın ve İbni Ebi Şeybe'nin Musannef türü çalışmalarını, Buhari ve Müslim'in Sahihayn'ı başta olmak üzere, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace, Nesai ve Darimi'nin sünenlerini, Hakim'in Müstedrek'i, Heysemi'nin Zevaid'i ve Tahavi'nin Müşküli'l-Âsâr gibi rivayet kitaplarıyla beraber, İbni İshak, İbni Hişam ve İbni Sa'd'ın çalışmaları başta olmak üzere tarih kitaplarını okuduk. Tefsirle ilgili başta Taberi (ö: h.309) olmak üzere tüm klasik kaynaklardan yararlandık. Bulabildiğimiz rivayetlerden bu ça­lışmayı derledik. Çalışmamız Resulullah'ın Kur'an tefsiri ol­madığı için onun tefsir örneklerine girmedik Konuyla ilgili ça­lışmaların varlığı ve rivayet kitaplarındaki zenginlik bizi bu alana girmekten engelledi.

Kur'an, yaşanan hayata Allah-u Teâlâ'nın müdahalesi­dir. Nüzulünden amaç da hayata onunla anlam vermektedir. Hz. Peygamberin Kur'an anlayışı bilinmeden bu ideallerin gerçekleşmesi imkansızdır. Bütün bunların tahakkuku için bu mütevazi çalışmayı yaptık. Tüm çalışmalarımda desteğini esirgemeyen, ilmi araştırmalara teşvik eden eşim Ayşe Hanım'a şükranlarımı arz ederim. Bu çalışmayı Rabbimin ben­den bir sadakayı cariye olarak kabul edip, beni, eşimi, ana ba­bamı, çocuklarımı, torunlarımı faydalandırmasını niyaz ede­rim.

 

Başarı ve hidayet Allah'tandır.

Ankara, 2014Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

BURADASINIZ Eserleri Yayınlanmış Kitapları Hz. Peygamberin Kur'an Anlayışı - Dr. Mehmet Sürmeli